OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

NAŠE ZODPOVĚDNOST VŮČI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Angažovanost v ochraně životního prostředí a zdrojů je pro naši firmu podnikatelskou výzvou. Aktivní ochrana životního prostředí a nejvyšší míra kvality námi vyráběných produktů přitom tvoří základ naší každodenní práce. Nechceme být aktivní až tehdy, když nastanou problémy, nýbrž chceme důležitost ochrany životního prostředí od počátku integrovat do naší podnikatelské činnosti. Podniky SCHLOTE SKUPINY jsou certifikovány podle ISO 14001 nebo EMAS (Eco-Management and Audit scheme). Dokládáme tím našim zaměstnancům, zákazníkům a celé veřejnosti naši zodpovědnost vůči životnímu prostředí.

Díky jednání šetrnému k životnímu prostředí významně přispíváme k zachování přírodních zdrojů pro příští generace.

 

 

ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Naše pojetí trvalého, energetickÝ hospodárného jednání

Protože chceme v našem programu ochrany životního prostředí zůstat v každém aspektu věrní zásadě „raději problémům předcházet, než problémy řešit“, hraje ve SCHLOTE SKUPINĚ velkou roli při plnění našich cílů také energetický management.

Jako rozhodující parametr jsme určili naši spotřebu energie. V neposlední řadě je proto naším záměrem kontinuálně snižovat měrnou spotřebu energie, a tím produkci CO2.

Velkou výzvu, které denně čelíme, zde představuje právě souhra povědomí o energii a ekonomického myšlení a jednání. Pochopili jsme totiž, že můžeme naše know-how a technické cítění využít nejen k ekonomické optimalizaci našich každodenních výrobních úkolů, ale ve stejné míře i ke zvýšení energetické účinnosti.

Jen tak šetříme zdroje a zajišťujeme naši budoucnost. A protože je zajištění budoucnosti vždy týmová práce, je také úspora energie náš kolektivní úkol. Každý zaměstnanec SCHLOTE SKUPINY se v rámci své činnosti denně podílí na úspoře energie a rozhodně přispívá k nepřetržitému zlepšování energetické bilance ve všech úsecích podniku.   

Trvalost pro nás znamená předvídavost.  

Chceme dobrým příkladem položit základ pro stále lepší hospodaření s energií. Proto požadujeme od našich zaměstnanců nejen pracovní jednání, které šetří zdroje, ale podporujeme i inovativní projekty a nápady ke zvýšení energetické účinnosti.

Jsme si jistí, že naším přístupem k hospodaření s energií děláme důležitý krok správným směrem. Dbáme o trvalost. Jistíme společně naši budoucnost.

 

NAŠE CERTIFIKACE

Zde naleznete ke stažení
všechny certifikáty závodů
SCHLOTE SKUPINY.


NYNÍ PROHLÉDNOUT